Матеріали виступу С.І.Чернова у засіданні колегії Національного агентства з питань державної служби України, 22.02.2018

Впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розпочатої в Україні, ставить одним ключових питань підвищення професійного рівня та компетентності керівників, депутатів та службовців представницьких органів влади, які представляють інтереси громади, або спільні інтереси громад на регіональному та субрегіональному рівнях.

Реформа місцевого самоврядування і децентралізація, надає місцевому самоврядуванню значно повніший обсяг повноважень, особливо на його базовому місцевому рівні. Тому змушує переглянути політику підготовки кадрів, компетентність яких повинна повною мірою відповідати обсягу повноважень, здатних мислити інноваційно та брати на себе відповідальність за сталий розвиток територій.

На поточному етапі реформування місцеве самоврядування вже відчуває потребу у сучасних менеджерах, озброєних арсеналом актуальних знань та навичок, здатних мислити інноваційно та взяти на себе відповідальність за сталий розвиток територій.

За даними дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» (2016 р.), 45% населення вважає, що органи місцевого самоврядування готові використати нові повноваження на користь громади, хоча лише 9% повністю переконані у цьому. 33% дотримуються протилежної думки.

Результати соціологічного дослідження потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, також здійсненного Київським міжнародним інститутом соціології (2017 р.), показали, що новостворені об’єднані громади почали надавати додаткові послуги. У середньому респонденти – керівництво, секретарі, працівники виконавчих органів, старости - говорять про розширення повноважень у 7-9 сферах. Абсолютна більшість респондентів визнають важливість навчання (96-97% вважають його важливим елементом підвищення кваліфікації, 70-79% не погоджуються, що навчання не впливає на ефективність роботи).

За іншими соціологічними дослідженнями, неохопленими навчанням залишаються біля 80% депутатського корпусу.

Отже нагальна потреба у вдосконаленні та модернізації системи підготовки кадрів для місцевого самоврядування в умовах реформування цієї сфери є очевидною і добре усвідомлюється керівництвом та посадовцями цих органів влади.

Разом з тим, процес навчання та підвищення рівня кваліфікації потребує певної координації та організаційних дій. Представляється логічним, щоб такі функції взяли на себе національні асоціації місцевого самоврядування. В Україні це Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Асоціація міст України, Українська асоціація районних та обласних рад. В цьому напрямі діяльність асоціацій має відбуватися у тісній взаємодії з Національним агентством України з питань державної служби, Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними підрозділами, а також іншими вищими навчальними закладами.

1 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою схвалив Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Метою Концепції є визначення стратегічних напрямів, механізмів та строків формування сучасної ефективної системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, яка забезпечить підвищення рівня їх професійної компетентності, буде зорієнтована на потреби особистості у професійному розвитку протягом усього життя та сприятиме впровадженню принципів належного врядування.

Побудова системи навчання неможлива без створення мотиваційного механізму, який не просто стимулює, а ставить службовця перед необхідністю постійного оновлення й удосконалення особистих знань і навичок.

Завдання, які мають бути вирішені для формування ефективної національної моделі підготовки кадрів місцевого самоврядування:

1. Реалізація Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

2. Запровадження ринкового підходу надання освітніх послуг в сфері підготовки кадрів місцевого самоврядування.

3. Створення координаційного центру для реалізації стратегії, контролю якості послуг, зв’язку з тими, хто споживає послуги в центрі та регіонах, для своєчасного реагування на запит у підвищенні знань та навичок у тій тчи іншій галузі.

4. Формування ефективної та незалежної системи оцінки якості наданих послуг, ефективності застосування отриманих знань у практичній діяльності.

5. У перспективі створити систему підготовки та сертифікації тренерів. Базу, з якої обирати та запрошувати тренерів.

6. Для організацій постійного процесу підвищення кваліфікації своїх депутатів та посадових осіб органи місцевого самоврядування повинні передбачати кошти у власних бюджетах для навчання депутатів та працівники виконавчих апаратів.

Вдосконалення своїх знань та постійне навчання завжди залишається ключовою складовою діяльності керівників, посадовців, депутатів органів місцевого самоврядування. В умовах сьогодення, коли відбувається стрімка глобалізація світу, все більш динамічно розвиваються технології, передовсім, інформаційні, що зумовлює формування якісно нових підходів та практик у справі управління, щоб не відставати від часу, маємо постійно збагачувати багаж власних знань.

Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я