Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11 березня 2021 року № 50-VIІI

(ІV сесія VІII скликання)

(зі змінами, внесеними рішенням обласної ради

від 21 грудня 2021 року № 356-VIІI;

від 09 травня 2022 року № 371-VIІI)

Р Е Г Л А М Е Н Т
Харківської обласної ради VIIIскликання

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності обласної ради

Стаття 1. Правові засади діяльності обласної ради
Порядок діяльності Харківської обласної ради (далі – рада), її органів, депутатів, посадових осіб виконавчого апарату ради визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованим Законом України від 02 вересня 2014 року № 1664-VIІ, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,«Про асоціації органів місцевого самоврядування», рішенням Загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування від 17 серпня 2012 року «Про затвердження Кодексу етичної поведінки депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
Регламент Харківської обласної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, першого заступника та заступників голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях сесій, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок організації сесії.
Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.
До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни i доповнення до Регламенту.
У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинногозаконодавства України діють норми законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради
Діяльність ради здійснюється на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) відкритості;
6) поєднання місцевих і державних інтересів;
7) виборності;
8) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавчими актами;
9) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями;
10) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
11) судового захисту прав місцевого самоврядування;
12) дотримання правил етичної поведінки, згідно з положеннями статей 46, 47 цього Регламенту.

Глава 2. Гласність роботи ради

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради
1. Пленарні засідання ради, постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством України.
2. Гласність роботи ради, постійних комісій реалізується шляхом: трансляції пленарних засідань сесій ради по телебаченню; оприлюднення інформації на офіційному вебсайті ради; надання інформації на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; за необхідності розміщення інформації в засобах масової інформації.
Офіційним вебсайтом ради в мережі Інтернет є вебсайт за адресою: http://oblrada-kharkiv.gov.ua
3. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути присутні на пленарному засіданні за наявності редакційного посвідчення та/або посвідчення представника засобу масової інформації.
4. Планування роботи ради.
4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні, з урахуванням норм розділу VI Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
План роботи на рік визначає напрямки діяльності ради протягом року, визначає основні питання для розгляду на сесіях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їхнє виконання.
4.2. Проєкт плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, першого заступника та заступників голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, обласної державної адміністрації.
5. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проєктів рішень ради з метою їхнього громадського обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених цим Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному вебсайті ради.
Стаття 4. Присутність на пленарних засіданнях сесій ради
1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, визначених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається відповідно до Регламенту.
2. На пленарних засіданнях сесій ради за рішенням ради абоза запрошенням голови ради, а також першого заступника, заступників голови ради, голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій і груп, погодженим з головою ради, можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.
Головуючий на пленарному засіданні сесії ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні сесії ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні сесії ради.
3. На пленарних засіданнях сесій ради можуть бути присутніми громадяни. Заявки подаються не пізніше як за добу до засідання. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях сесій ради, обумовлюється виконавчим апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань (окремо з кожного питання порядку денного сесії).
4. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
Стаття 5. Закриті пленарні засідання сесії ради
1. За рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від її загального складу, проводяться закриті пленарні засідання сесій для розгляду конкретно визначених питань.
Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:
виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
2. На закритому пленарному засіданні сесії ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.
3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання сесії ради здійснюється виконавчим апаратом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
4. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.
Стаття 6. Порядок розгляду запитів на інформацію
Запит на інформацію – це прохання особи надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні ради.
Розгляд запитів на інформацію здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку, затвердженого розпорядженням голови ради.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути подовжений до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого подовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про подовження розгляду запиту не пізніше як за п’ять робочих днів з дня отримання запиту.
Надання інформації за запитами здійснює виконавчий апарат ради.

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 7. Порядок скликання першої сесії
Першу сесію новообраної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.
Стаття 8. Підготовка першого пленарного засідання
1. Виконавчий апарат ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам ради довідкові матеріали про обраних депутатів ради. Довідковий матеріал про депутатів ради має містити дані, вказані депутатом ради, а саме: прізвище, ім’я та по батькові депутата ради; професію, посаду, місце роботи, партійність; номери телефонів. Інші документи до першої сесії ради надсилаються депутатам ради у визначені цим Регламентом терміни.
2. Виконавчий апарат ради новообраним депутатам ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надає можливість ознайомитись з:
1) Конституцією України;
2) Європейською хартією місцевого самоврядуваннята Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованим Законом України від 02 вересня 2014 року № 1664-VIІ;
3) Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”;
4) Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
5) Законом України “Про запобігання корупції”;
6) Регламентом ради попереднього скликання;
7) переліком постійних комісій ради попереднього скликання і Положенням про них;
8) Положенням про помічника-консультанта депутата ради;
9) Положенням про виконавчий апарат ради;
10) списком посадових осіб виконавчого апарату ради та їхніми службовими телефонами.
Стаття 9. Порядок денний першої сесії ради
До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:
1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їхніх повноважень;
2) про обрання голови ради;
3) про обрання першого заступника, заступників голови ради;
4) про визначення умов оплати праці голови ради, першого заступника та заступників голови ради.
Стаття 10. Лічильна комісія
1. Лічильна комісія обирається для організації проведення:
1) таємного голосування за допомогою бюлетенів;
2) відкритого голосування у разі неспрацьовування електронної системи голосування (підрахунку голосів);
3) підрахунку голосів у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64);
4) процедури визначення кворуму у випадках, передбачених підпунктами 2,3 цього пункту.
2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
3. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати ради, кандидатури яких запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади ради, а також депутат ради, щодо якого поставлено на голосування питання про недовіру, у випадку, якщо, будучи депутатом ради даного скликання, він одночасно є головою відповідної обласної державної адміністрації.
4. За наявності вищезазначених підставЛічильна комісія обирається та здійснює свої повноваження у такому ж порядку на наступних пленарних засіданнях сесій ради.

Глава 4. Сесії ради

Стаття 11. Форми роботи ради
1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання сесії ради у тих випадках, коли питання визнане невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання сесії ради, пов’язане з прийняттям рішень з проведення виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.
2. Пленарні засідання сесій ради проводяться, як правило, в обладнаній електронною системою голосування залі засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64). Засідання постійних комісій проводяться як в приміщеннях ради, так і за її межами – виїзні засідання – (за окремим рішенням комісії чи дорученням голови ради).
Стаття 12. Розпорядок роботи пленарних засідань сесій ради
1. Пленарні засідання сесій ради, як правило, проводяться у будь-який робочий день тижня. Починаються о 10 годині і тривають до 18 години, з перервами на 30 хвилин через кожні півтори години роботи і на 1 годину – з 13.30 до 14.30.
2. Пленарні засідання сесій ради можуть бути подовжені головуючим понад визначений у пункті 1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на засіданні депутатів ради.
3. За вмотивованим зверненням уповноважених представників двох або більше зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні сесії ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у засіданні. Тривалість такої перерви визначається шляхом прийняття депутатами процедурного рішення. Правом на оголошення позачергової перерви депутатська фракція чи група може скористатися не більше двох разів протягом пленарного засідання сесії.
4. У разі внесення до порядку денного пленарного засідання сесії питань, які не розглядалися постійними комісіями та не мають висновку або візи структурного підрозділу виконавчого апарату ради, до завдань якого віднесено здійснення правового забезпечення діяльності ради (юридичний підрозділ виконавчого апарату обласної ради), головуючий зобов’язаний оголосити позачергову перерву у засіданні для розгляду цих питань постійними комісіями та юридичним підрозділом виконавчого апарату ради.
5. Кожне пленарне засідання сесії ради починається і завершується Гімном України. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Харківської області.
Стаття 13. Порядок скликання сесій ради
1. Сесія ради скликається головою ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
2. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (позачергова) – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.
3. Сесія ради повинна бути також скликана головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації.
4. Інформація про скликання сесії публікується у засобах масової інформації та/або розміщується на офіційному сайті ради.
5. У разі невмотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається першим заступником, заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається:
1) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 3 цієї статті;
2) якщо сесія ради не скликається головою ради у строки, передбачені п. 1 цієї статті.
6. У разі якщо посадові особи, зазначені у п. 1 та 5 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 3 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину загального складу ради або постійною комісією ради.
7. Виконавчий апарат ради забезпечує оприлюднення проєктів рішень ради, що потребують обговорення, у встановленому законодавством порядку, а також ознайомлення депутатів ради з проєктами рішень ради. На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

Глава 5. Порядок денний сесії ради

Стаття 14. Формування порядку денного сесії ради
1. Пропозиції до проєкту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами ради, постійними комісіями, фракціями та головою обласної державної адміністрації, як правило, до підписання головою ради розпорядження про скликання сесії, але не пізніше як за 10 робочих днів до пленарного засідання сесії ради.
Пропозиції до проєкту порядку денного сесії ради щодо розгляду регуляторних актів вносяться з урахуванням часу на оприлюднення (не менше ніж один місяць), підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу та погодження уповноваженим органом.
2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства обласної ради та чинного законодавства у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням (якщо ініціатором проєкту рішення є обласна державна адміністрація).
Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та вимог статті 16 Регламенту.
У разі надання висновку юридичного підрозділу виконавчого апарату ради щодо невідповідності запропонованого проєкту рішення вимогам чинного законодавства, а також за наявності рекомендацій профільної та суміжних комісій щодо направлення проєкту рішення на доопрацювання, проєкт рішення повертається розробнику на доопрацювання із зазначенням причин повернення.
3. Проєкти рішень ради голова ради або його заступник передають до юридичного підрозділу виконавчого апарату ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, начальник або заступник начальникаюридичного підрозділу візують його, а у випадку невідповідності проєкту рішення чинному законодавству – надають висновок. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови ради юридичний підрозділ повторно розглядає проєкт рішення.
Постійні комісії розглядають проєкти рішень ради тільки за наявності візи або висновків юридичного підрозділу виконавчого апарату ради.
Питання, віднесені до відання відповідної профільної постійної комісії, підлягають обов’язковому розгляду на її засіданні. Перелік документів, необхідних для розгляду на засіданні профільної постійної комісії, до питань, які виносяться на пленарне засідання, забезпечується виконавчим апаратом ради. Перелік постійних комісій та питань, які віднесені до їхнього відання, визначаються Положенням про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженим рішенням ради.
4. У випадках, передбачених законодавством, до проєкту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністраціїпро виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, інформації прокурора та керівника відповідного територіального органу поліції про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області.
5. Розділ “Різне” включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, винесених на розгляд ради.
6. Перелік питань, які планується винести на пленарне засідання ради, як правило, розглядається на засіданні керівників фракцій (депутатських груп) ради. Після розгляду на засіданні керівників депутатських фракцій проєкту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо винесення на пленарне засідання сесії певного переліку питань.
7. На пленарних засіданнях сесій та засіданнях постійних комісій ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проєктів рішень ради, зокрема:
– проєктів, розроблених обласною державною адміністрацією, – заступники голови обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, а у виняткових випадках – уповноважені ними на це особи;
– проєктів, розроблених фракціями, – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
– проєктів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями, – голова комісії або уповноважена комісією особа.
За відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.
8. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій, голови ради або голови обласної державної адміністрації.
9. При внесенні питань у день пленарного засідання сесії та у разі включення їх до порядку денного, головуючий оголошує перерву у роботі пленарного засідання сесії для розгляду відповідних проєктів рішень юридичним підрозділом виконавчого апарату ради та постійними комісіями.
10. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій проєкти рішень ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”. У випадках виникнення надзвичайних ситуацій та інших непередбачуваних обставин, зазначених у законі та цьому Регламенті, проєкти таких актів оприлюднюються негайно після їхньої підготовки.
Проєкти рішень, якими передбачається надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, оприлюднюються невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем їхнього внесення до ради належним суб’єктом.
Вказані проєкти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному сайті ради, а також можуть публікуватися в друкованих засобах масової інформації, оприлюднюватися на телебаченні та радіо.
Стаття 15. Затвердження порядку денного сесії ради
1. Проєкт порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується радою в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.
Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.
2. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради вмотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.
За умови неможливості розглянути відкладене питання вдруге, воно вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

Глава 6. Регуляторні акти ради

Стаття 16. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проєктів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).
План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів має містити визначення видів і назв проєктів, мету їхнього прийняття, термінпідготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, які відповідають за розроблення проєктів регуляторних актів.
Затверджений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті ради не пізніше як у десятиденний термін після їхнього затвердження.
2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).
3. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником (виконавцем) у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акта.
4. Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акта враховує або вмотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань, одержані в установлені ним строки, відповідно до Закону.
5. Відповідальна постійна комісія готує експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта.
6. Для отримання пропозицій щодо удосконалення проєкту рішення обласної ради відповідно до принципів державної регуляторної політики (пропозиції уповноваженого органу) розробник (виконавець) подає до уповноваженого органу проєкт рішення обласної ради, аналіз регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної постійної комісії.
7. Висновки відповідальної постійної комісії щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону готується на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу.
8. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до повноважень якої віднесено супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
9. При розгляді на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом із рішенням постійної комісії щодо їхнього врахування.
10. Стосовно кожного регуляторного акта розробником (виконавцем) здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.
Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів до розгляду радою покладається на розробників проєктів.

Глава 7. Електронні петиції

Стаття 17. Умови розгляду електронної петиції
Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до ради.
Електронна петиція, адресована обласній раді, розглядається відповідно до вимог статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян”, цього Регламенту та затвердженого радою порядку.
Стаття 18. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

РОЗДIЛ 3. ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 8. Проведення пленарних засідань сесій

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання сесії
Пленарні засідання сесії ради відкриває, веде і закриває голова ради або інші особи, визначені законом. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні сесії ради ведення засідання доручається головою ради іншій, визначеній законом, особі.
Стаття 20. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні сесії ради
1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні сесії ради проводить за допомогою електронних засобів реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.
2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання сесії, не обладнаного електронними засобами, або у разі неспрацьовування електронної системи, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат проставляє особистий підпис. Реєстр передається головуючому на засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання сесії ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання сесії ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання сесії ради.
4. Перед проведенням голосування щодо проєктів рішень головуючий на вимогу депутатів ради проводить за допомогою електронних засобів чи із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, з метою визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий відкладає проведення пленарного засідання сесії ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі “Різне”.
Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні сесії ради
1. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання сесії ради, оголошує перерви, повідомляє про осіб, запрошених для участі у її роботі;
2) виносить на обговорення проєкти рішень ради, оголошує їхню повну назву, редакцію та ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
3) організовує розгляд питань;
4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;
7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні сесії ради;
9) першочергово вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання сесії ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
10) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні сесії ради;
11) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні сесії ради;
12) до початку розгляду питань порядку денного головуючий може робити депутатам ради повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання сесії ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні сесії ради може робити і тоді, коли згідно з пунктом 3 статті 20 цього Регламенту пленарне засідання сесії ради не може бути відкрито;
13) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
2. Під час пленарного засідання сесії ради головуючий не коментує і не робить висновків щодо промовців та їхніх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.
Стаття 22. Порядок переходу до наступного питання порядку денного сесії
1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні сесії ради. Він повідомляє також про назву, кількість варіантів редакції, дату поширення серед депутатів ради проєктів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
2. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради, за рішенням ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.
Стаття 23. Секретаріат пленарного засідання сесії
Секретаріат пленарного засідання сесії ради утворюється за необхідності, у разі проведення засідання за межами зали засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64).
Секретаріат пленарного засідання сесії ради обирається за пропозицією головуючого або депутатів ради бiльшiстю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засiданнi сесії ради, персонально або списком, відкритим голосуванням депутатами ради, як правило, у кількості двох депутатів (окрім голови ради, першого заступника та заступників голови обласної ради). У ході пленарного засідання сесії ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.
Секретаріат пленарного засідання сесії ради надає допомогу головуючому у проведенні пленарного засідання сесії ради, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу ради, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засiданнi сесії ради звернення депутатів ради, поданi у письмовій формі.

Глава 9. Встановлення регламенту для виступаючих та порядок надання слова

Стаття 24. Порядок надання слова
1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни; виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
3. Якщо головуючий на пленарному засіданні сесії ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.
4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання сесії ради в межах часу, передбаченого статтею 25 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради або через електронну систему запису на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.
Запис на запитання здійснюється депутатом під час розгляду відповідного питання порядку денного письмово через секретаріат або шляхом підняття руки після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до запитань.
Інформація про черговість виступів заноситься до комп’ютерної бази даних і відображається на інформаційних табло, у головуючого та в секретаріаті, після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного. У разі неспрацьовування електронної системи голосування або її відсутності, запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
5. За усним зверненням депутата ради, перед оголошенням головуючим на пленарному засіданні сесії ради припинення обговорення, йому надається слово з місця (термін – 1 хв.):
1) з мотивів голосування;
2) для оголошення процедурного питання;
3) для репліки;
4) для застережень.
Крім того, головуючий надає депутату слово з місця для репліки, якщо на пленарному засіданні пролунало його прізвище.
Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування (на виступ – до 5 хвилин, для реплік – до 2 хвилин).
Депутатські фракції мають право на проголошення заяв (до 3 хвилин) до початку розгляду порядку денногоабо після перерви, що була оголошена на вимогу цих фракцій. Інші заяви проголошуються у розділі “Різне”.
Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених у Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається. У разі участі у голосуванні за допомогою електронної системи депутат ради вважається таким, що зареєструвався.
Стаття 25. Визначення часу для виступаючих на пленарному засіданні сесії ради
1. Час, який надається для доповіді, не може бути меншим ніж 15 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин,
– для відповіді на запитання – 15 хвилин
– заключного слова – 5 хвилини.
– Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин;
– для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проєктів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів в “різному” – 3 хвилини;
– для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.
2. Звуковий сигнал попередження про закінчення часу для виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу (а в разі виступу депутата з місця – за 10 секунд).
Коли кількість часу, що надано для виступу відповідно до п. 1 цієї статті, вичерпано, мікрофон автоматично відключається.
За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів обласної ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.
3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 26. Черговість надання слова для виступу
На пленарному засіданні ради ніхто з присутніхне може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їхніх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських фракцій та груп, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
Стаття 27. Право депутата ради на виступ та запитання
1. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні сесії ради один раз по кожному з питань порядку денного, за винятком випадків, зазначених у пункті 5 статті 24 цього Регламенту.
2. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат пленарного засідання сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.
3. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з пунктом 2 цієї статті.
4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні сесії ради. Запис на запитання, репліку відбувається до завершення доповіді за допомогою електронної системи голосування.

Глава 10. Організація розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання
1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Рішення з цього питання є процедурним і вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради.
Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні сесії ради, як правило, включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3) виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;
4) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
5) виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
7) виступи депутатів ради;
8) оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
9) внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
10) заключне слово співдоповідачів і доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених у пункті 5 статті 24 Регламенту ради;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
14) виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на пленарному засіданні сесії обласної ради думки депутатської фракції чи групи;
15) виступи депутатів ради з мотивів голосування.
2. Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.
Стаття 29. Закінчення обговорення питання
1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути додані до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату пленарного засідання сесії ради відразу ж після закінчення засідання.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує про припинення обговорення.

Глава 11. Порядок голосування на пленарному засіданні сесії ради

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування
1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.
2. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує про перехід до голосування.
3. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги (таємне голосування) Регламенту.
4. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.
Стаття 31. Черговість голосування інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій та поправок
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами обласної ради в ході обговорення питання (проєкту рішення) як в усній, так і в письмовій формі.
Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проєкт рішення буде прийнятий за основу.
2. У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від особи або органу, який готував такий проєкт (депутат ради, постійна комісія та ін.). У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
3. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
4. У разі розгляду проєкту рішення, яким передбачається обрання, призначення, затвердження, погодження кандидатур, яких подано більше, ніж потрібно обрати, призначити, затвердити, погодити, проєкт рішення ставиться для голосування «за основу» без зазначення прізвища конкретного кандидата (із прочерком), при цьому у проєкті рішення інформаційно зазначаються усі кандидатури, які підтримано постійними комісіями Ради відповідно до їхніх висновків і рекомендацій (крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом).
Для визначення кандидатури, яка включається до проєкту рішення, для голосування «в цілому» проводиться рейтингове голосування щодо запропонованих кандидатур. Кандидатури ставляться на рейтингове голосування в алфавітному порядку. Під час рейтингового голосування депутат може підтримати більше ніж одну кандидатуру.
У разі, коли дві або більше кандидатур за результатами рейтингового голосування отримали однакову кількість голосів, яка є найбільшою, проводиться наступне рейтингове голосування в алфавітному порядку.
Рейтингове голосування проводиться не більше двох разів.
За результатами рейтингового голосування, проєкт відповідного рішення ставиться на голосування «в цілому» з тією кандидатурою, яка отримала найбільшу кількість голосів серед кандидатур, щодо яких проводилося рейтингове голосування.
Якщо за результатами двох рейтингових голосувань не визначено кандидатуру для внесення до проєкту рішення, що ставиться на голосування «в цілому», проєкт рішення вважається відхиленим.
Стаття 32. Вимоги до процедури голосування
1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні сесії ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
3. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Глава 12. Рішення ради

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради
1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні сесії ради, як правило, після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні сесії ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні сесії ради проти цього.
З питань, включених до порядку денного у розділі “Різне”, рішення обласною радою не приймаються і на голосування не ставляться.
2. Рішення ради (крім процедурного та у випадках, передбачених законодавством, регламентом ради) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
3. Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання сесії ради.
4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування як процедурне питання про повернення до повторного розгляду питання, рішення щодо якого вже прийнято або не прийнято (відхилено). Повторний розгляд проводиться не більше одного разу.
Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань
1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради.
2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.
Стаття 35. Протокол, стенографічний звіт пленарного засідання сесії
1. Пленарні засідання сесій ради стенографуються. Ведення стенографічного запису засідання здійснює виконавчий апарат ради.
2. У разі виявлення в стенограмі та (або) протоколі пленарного засідання сесії ради неточностей (помилок), депутат ради може після оформлення виконавчим апаратом ради стенографічного звіту та (або) протоколу пленарного засідання сесії ради подати свої зауваження на ім’я головуючого на засіданні, які долучаються до матеріалів сесії.
3. Пленарні засідання сесій обласної ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат.
У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання сесії ради, зокрема відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання сесії ради; кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради; питання порядку денного пленарного засідання сесії ради та ті з них, які винесені на голосування; прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні сесії ради і виступаючих.
4. Протоколи пленарних засідань сесій та прийняті радою рішення підписуються особисто головою обласної ради, а у разі його відсутності – головуючим на пленарному засіданні (першим заступником або заступником голови ради, який головував на засіданні), а у випадку, передбаченому у пункті 6 статті 13 Регламенту, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.
5. Протоколи пленарних засідань сесії обласної ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному вебсайті ради і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Глава 13. Види та способи голосувань при прийнятті рішень ради

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування
1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням. Відкрите поіменне голосування за допомогою програмно-апаратного комплексу «Система поіменного голосування» (далі – система поіменного голосування) здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів.
2. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Усі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному вебсайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії ради.
3. Дані про результати відкритого поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.
4. Результати голосування оприлюднюються на моніторах, розташованих у залі засідань ради та перед головуючим. На вимогу будь-кого з депутатів ці результати демонструються за кожною з депутатських фракцій окремо.
5. Для забезпечення роботи системи поіменного голосування у режимі голосування, зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату ради на першій сесії ради видається іменна картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування зберігаються у депутатів ради до кінця скликання.
У разі втрати іменної картки депутат ради звертається із заявою до голови ради щодо видачі йому дублікату іменної картки. Для забезпечення технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається не пізніше як за 48 годин до початку пленарного засідання сесії.
За відсутності технічної можливості до початку пленарного засідання сесії виготовити дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі.
Стаття 37. Процедура підрахунку голосів відкритого поіменного голосування у разі неспрацьовування електронної системи поіменного голосування та у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань Будинку рад
1. У разі якщо електронна система поіменного голосування не спрацьовує або у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань Будинку рад відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом зачитування головою Лічильної комісії, утвореної в порядку, передбаченому у статті 9 цього Регламенту, алфавітного списку зареєстрованих депутатів та відповідного оголошення депутатом свого волевиявлення вголос (разом із підняттям руки, у разі підтримання відповідного рішення).
2. Після того, як головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування за відповідний проєкт рішення (пропозицію до проєкту рішення), голова Лічильної комісії за алфавітним списком зачитує прізвище, ім’я та по батькові кожного депутата, зареєстрованого на відповідному пленарному засіданні.
Після чого кожен депутат, чиє прізвище оголошено, якщо він голосує «за», – підіймає руку і вголос оголошує своє волевиявлення – «за», якщо ж такий депутат голосує «проти» чи «утримався», – він, не підіймаючи руки, вголос оголошує про відповідне волевиявлення.
Лічильна комісія фіксує результати голосування депутатів та здійснює підрахунок голосів, після чого голова Лічильної комісії інформує депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, про результати голосування, зазначаючи при цьому «рішення прийнято» або «рішення не прийнято». Результати відкритого поіменного голосування фіксуються у відповідному протоколі Лічильної комісії та підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному чинним законодавством.
Стаття 38. Таємне голосування
1. Таємне голосування обов’язково проводиться у разі:
– обрання голови ради, першого заступника голови ради, заступників голови ради, звільнення їх з посади;
– прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;
– внесення пропозицій щодо кандидатури на посаду голови обласної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України.
2. Таємне голосування відбувається за допомогою системи поіменного голосування, а в окремих випадках, передбачених Регламентом або за рішенням ради, – із застосуванням бюлетенів.
Таємне голосування із застосуванням бюлетенів обов’язково проводиться у разі обрання голови ради, першого заступника голови ради, заступників голови ради, звільнення їх з посади.
3. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі депутати обласної ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законом порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.
Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування.
4. Протоколи Лічильної комісії прообрання керівництва комісії, затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома.
5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.
Стаття 39. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
1. Організація та контроль за виготовленням бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на Лічильну комісію за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування мають бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів – обрання, призначення чи затвердження – та партійна приналежність кандидатів.
2. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради. Бюлетені, до яких додатково вписані прізвища, при підрахунку голосів вважаються недійсними. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
Стаття 40. Процедура таємного голосування із застосуванням бюлетенів
1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
2. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування.
3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.
Стаття 41. Повторне голосування, повторні вибори
1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.
2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
Стаття 42. Таємне голосування за списком кандидатур
1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.
2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.
3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов даного Регламенту.
4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться довибори з новим висуненням кандидатів.
5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.
Стаття 43. Підбиття підсумків таємного голосування із застосуванням бюлетенів
1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні сесії ради, відповідає на запитання депутатів ради.
Стаття 44. Наслідки порушення порядку таємного голосування із застосуванням бюлетенів
У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).
Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Глава 14. Дисципліна та етика

Стаття 45. Дисципліна та етика на сесіях обласної ради
1. На пленарному засіданні сесії ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні сесії ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні.
2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання.
3. Під час пленарного засідання депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.
Стаття 46. Етичні принципи поведінки
1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина
Депутати зобов’язані:
захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;
з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їхніх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує обласну раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їхніх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;
забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
2. Сумлінне виконання своїх обов’язків
Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах територіальних громад.
Депутати зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України, виконувати рішення ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.
3. Професіоналізм
Депутати зобов’язані:
– виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;
– підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;
– діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.
4. Лояльність
Депутати зобов’язані:
– утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх керівників, посадових осіб;
– уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їхній репутації та авторитету обласної ради.
5. Громадська довіра
Депутати зобов’язані:
зміцнювати авторитет обласної ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;
усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів щодо відновлення громадської довіри.
6. Прозорість, відкритість та гласність
Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність ради, її депутатів та посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
7. Поважне ставлення та толерантність
Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва обласної ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.
Депутати повинні:
шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;
виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.
8. Неупередженість
Депутати зобов’язані:
приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання незаконних переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, приналежності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;
не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.
9. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди
Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.
Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити раду.
10. Запобігання корупції
Депутати повинні:
суворо дотримуватись вимог, обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та іншим антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;
своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;
ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.
11. Прийняття подарунків або інших знаків уваги
Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.
12. Конфлікт інтересів
Депутати не мають права:
використовувати статус депутата ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своєї сім’ї;
користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків
Депутати зобов’язані:
дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Здійснення контролю за дотриманням депутатами цієї вимоги, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування.
13. Використання майна
Депутати зобов’язані:
ощадливо та ефективно використовувати майно, яке є спільною власністю територіальних громад області, під час здійснення депутатських повноважень.
Депутатам забороняється:
використовувати майно територіальних громад в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальних громад.
14. Використання інформаці
Депутати зобов’язанні:
забезпечити доступність інформації про діяльність ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, встановлені чинним законодавством;
використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності, з дотриманням вимог Законів України
«Про інформацію», «Про захист персональних даних».
Стаття 47. Відповідальність за порушення принципів етичної поведінки
За порушення принципів етичної поведінки депутати ради несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 15. Депутати ради, форми роботи депутатів ради

Стаття 48. Правові засади діяльності депутатів ради
1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про запобігання корупції”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України та цим Регламентом.
2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами області.
3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради, до складу якої його обрано.
4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їхні доручення.
Стаття 49. Посвідчення та знак депутата ради
Депутатам ради після визнання їхніх повноважень надається:
1) посвідчення депутата ради за підписом голови обласної ради;
2) видається також нагрудний знак “Депутат обласної ради”.
Депутат ради забезпечується персональним місцем у залі засідань ради.
Стаття 50. Форми роботи депутата ради
1. Діяльність депутата в раді включає:
1) участь у пленарних засіданнях сесій ради;
2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їхніх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом ухвального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
3) виконання доручень ради та її органів;
4) роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
5) роботу з жителями області.
2. Діяльність депутата ради, зазначена в підпунктах 2-5 пункту 1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
3. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.
4. Участь у пленарних засіданнях сесій ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.
5. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний у порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Глава 16. Депутатські фракції та групи ради

Стаття 51. Поняття депутатських фракцій та груп
Поняття депутатських фракцій та груп.
1. Депутати обласної ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.
2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.
3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
4. Депутатські групи формуються з позапартійних депутатів ради та депутатів ради, які представляють різні політичні партії, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
5. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.
Стаття 52. Порядок утворення депутатських фракцій та груп
Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
Депутатські групи в обласній раді складаються не менше як із п’яти депутатів.
Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції (крім випадків, коли фракція ще не утворена), після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову ради про прийняте рішення.
При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про утворення депутатської фракції або групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, головуючий на пленарному засіданні сесії ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції чи групи, її кількісний склад.
Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.
Стаття 53. Повноваження депутатських фракцій та груп
1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади голови ради, першого заступника та заступників голови, голів постійних комісій ради, персональний склад колегіальних органів ради, а також кандидатури посадових осіб, що обирає, призначає чи затверджує рада.
У цих випадках за рішенням фракції (групи) на їхні засідання можуть бути запрошенні кандидати на зайняття зазначених вище посад.
2. Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їхніх членів) представництво в усіх органах ради та офіційних делегаціях.
Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.
3. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях сесій ради. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях сесій ради.
4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради
5. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.
6. За ініціативою голови ради або керівників фракцій може бути утворено Раду керівників депутатських фракцій.
Стаття 54. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій та груп
1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради (зі збереженням їхнього пропорційного представництва в органах ради чи ні) відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.
2. Про зміни в складі чи припинення діяльності депутатської фракції або групи, її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради. Це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.
Стаття 55. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп
1. Голова ради сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи

Глава 17. Голова ради і його заступники

Стаття 56. Правові засади статусу і діяльності голови ради, першого заступника та заступників голови ради
1. Повноваження голови ради, першого заступника та заступників голови ради визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
2. Голова ради, перший заступник і заступники голови ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голова ради, перший заступник голови ради та заступники голови ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання сесії ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням ними цієї вимоги, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування.
Стаття 57. Порядок обрання голови ради
1. Голова ради обирається радою з числа її депутатів на строк її повноважень таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
2. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, у компетенції якої питання депутатської етики (крім першої сесії ради).
Такі матеріали мають містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їхню діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.
3. Кандидати виступають на пленарному засіданні сесії ради (в порядку висунення їхніх кандидатур) з доповідями про програми майбутньої діяльності та відповідають на запитання. При виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їхніх програм, політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.
4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом
5. У разі, якщо на посаду голови ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.
Якщо в результаті повторного голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.
При повторних виборах голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувалися на попередніх виборах.
Стаття 58. Повноваження голови ради
1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на розгляд ради, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їхнім виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посади першого заступника, заступників голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрат на його утримання; вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
4) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
5) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
6) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
7) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
8) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
9) підписує рішення ради, протоколи пленарних засідань сесій ради;
10) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;
11) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради;
12) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
13) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом обласної ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;
14) вирішує інші питання, передбачені законодавством України та доручені йому радою.
2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Стаття 59. Порядок звільнення або дострокового припинення повноважень голови ради
1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених у пунктах 2, 3 цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою. Питання про звільнення голови ради може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
3. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради у разі звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень голови ради.
Зазначені повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
Стаття 60. Порядок обрання першого заступника та заступників голови ради
1. Голова ради представляє раді кандидатури для обрання на посади першого заступника та заступників голови ради. Перший заступник та заступники голови ради обирається в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування.
Рішення про обрання першого заступника та заступників голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
2. У разі, коли кандидатів на посаду першого заступника та заступників голови ради не було обрано, проводяться нові вибори із дотриманням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на сесію на розгляд ради не більше двох разів.
Стаття 61. Повноваження першого заступника та заступників голови ради
1. Перший заступник та заступники голови ради здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їхніх повноважень у порядку, встановленому пунктами 1, 2 статті 62 Регламенту.
2. Перший заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
3. Один із заступників голови ради, на підставі розпорядження голови обласної ради, здійснює повноваження першого заступника голови ради, у тому числі передбачені пунктом 2 цієї статті, за відсутності першого заступника голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин.
4. За дорученням голови ради його перший заступник, заступники:
– координують роботу відповідних постійних комісій та сприяють організації виконання їхніх рекомендацій;
– ведуть організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;
– організовують роботу з питань взаємодії обласної ради з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
– представляють раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.
– ведуть особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у райони області, та забезпечують роботу щодо розгляду звернень громадян;
– звітують перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;
– беруть участь у розробці плану роботи ради;
– готують пропозиції до проєкту кошторису витрат ради та матеріали до звіту про використання коштів;
– сприяють роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їхніх функцій;
– організовують роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
5. Перший заступник, заступники голови ради за дорученням голови виконують інші обов’язки.
Стаття 62. Порядок звільнення з посади або дострокового припинення повноважень першого заступника та заступників голови ради
1. Повноваження першого заступника,заступників голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їхніх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
2. Повноваження першого заступника,заступників голови ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень першого заступника, заступника голови ради.
Зазначені повноваження першого заступника, заступників голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
3. У випадках, передбачених пунктами 1, 2 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника, заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

Глава 18. Постійні комісії ради

Стаття 63. Загальні умови створення та діяльності постійних комісій ради
1. Постійні комісії є органами ради і обираються з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень, згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, перший заступник та заступники голови ради.
3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їхнього складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях сесій ради.
Інші питання структури, повноважень та діяльності постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішеннями ради.
4. У разі якщо висновки та рекомендації постійної комісії ради є підставою для прийняття розпорядження голови обласної ради, укладання, внесення змін чи розірвання договорів, контрактів, затвердження головою ради договорів та інших документів, матеріали для проведення перевірки відповідності законодавству надання юридичного висновку надаються до юридичного підрозділу виконавчого апарату ради за три робочі дні до засідання постійної комісії.
5. Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи їхніх засідань є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті ради та надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
6. Засідання постійної комісії скликається за необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції ради.
Суміжними комісіями є комісії, до повноважень яких, згідно із Положенням про постійні комісії ради, віднесено питання, безпосередньо пов’язані із тими, що готуються профільною комісією на розгляд ради.
Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою ради або радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії ради.
З метою реалізації повноважень обласної ради у здійсненні державної регуляторної політики у складі постійних комісій утворюється постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія).
Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
Під час розгляду регуляторних актів відповідальною постійною комісією є постійна комісія з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування, а головною постійною комісією – постійна комісія, до повноважень якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради.
Стаття 64. Склад постійних комісій
1. Рада обирає постійні комісії на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
2. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.
Загальний склад постійної комісії повинен становити не менше 5 осіб.
3. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.
Стаття 65. Порядок обрання складу постійних комісій
1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.
2. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові депутатів ради, які входять до складу відповідних постійних комісій; назву політичної партії, від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради, розміщується на офіційному сайті ради та може бути оприлюднений у засобах масової інформації.

Глава 19. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 66. Тимчасові контрольні комісії ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради і обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
У складі тимчасової контрольної комісії ради має бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи, окрім випадків, якщо депутатська фракція або група не надала кандидатуру для роботи в тимчасовій контрольній комісії.
2. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:
1) назву тимчасової контрольної комісії;
2) завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
5) термін надання звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
6) за необхідності – заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
3. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.
Стаття 67. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи
1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Стаття 68. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії
1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
1) прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
2) припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ 5. ЗДIЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 20. Засади контрольної діяльності ради

Стаття 69. Контрольна діяльність ради та її комісій
1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою обласній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їхнього відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи мають бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.
Стаття 70. Контроль за виконанням рішень ради
1. Рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комiсiї здійснює контроль за виконанням своїх рiшень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рiшень ради організовує її голова.
2. Рiшенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рiшення одразу пiсля прийняття, але не пiзнiше 5-денного строку пiсля закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.
Постiйна комiсiя щоквартально на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рiшень, надає iнформацiю про це головi ради або його заступникам.
Стаття 71. Підзвітність і підконтрольність обласної державної адміністрації обласній раді
1. Обласна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні обласних програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласних цільових програм з інших питань, обласного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих обласною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.
2. Після заслуховування звіту обласної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.
3. Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування із застосуванням бюлетенів висловити недовіру голові обласної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові обласної державної адміністрації висловили не менше як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації.

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 21. Депутатський запит, депутатське запитання і депутатське звернення

Стаття 72. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення
Депутати ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області.
Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на пленарному засіданні сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Стаття 73. Порядок подання та розгляд депутатського запиту
1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні сесії ради, як правило, у письмовій формі.
При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні сесії головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
2. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного кожного пленарного засідання сесії ради.
3. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції чи групи, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу пленарного засідання сесії.
На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
4. Депутатський запит, проголошений в усній формі на пленарному засіданні сесії, також має містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, яким адресовано запит.
У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який долучається до рішення ради з цього питання.
5. По кожному депутатському запиту рада приймає окреме рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні сесії. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.
Стаття 74. Відповідь на депутатський запит
1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений чинним законодавством України строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні сесії ради.
2. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.
3. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні сесії.

РОЗДІЛ 7. ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Глава 22. Проведення пленарних засідань сесій ради

Стаття 75. Пленарне засідання сесії ради в режимі відеоконференції може проводитися виключно з метою розгляду особливо важливих проєктів рішень ради, зокрема:
– щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних із такими обставинами.
У період дії на території області чи країни воєнного чи надзвичайного стану пленарні засідання сесії обласної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції також з інших питань.
Стаття 76. Рішення про проведення пленарного засідання сесії ради в режимі відеоконференції приймається головою ради шляхом видання відповідного розпорядження.
Сесія ради має бути також скликана головою ради, за пропозицією не менше як однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації.
До порядку денного такого засідання можуть включатися лише питання, розгляд яких визначено у статті 75 цього Регламенту.
Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що потребують негайного розгляду, які передбачається винести на розгляд ради.
Виконавчий апарат ради забезпечує інформування депутатів ради про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання сесії шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті ради з одночасним направленням цієї інформації на офіційну електронну адресу кожного депутата ради не пізніше як за 24 години до його початку.
Стаття 77. Обласна рада проводить пленарне засідання в режимі відеоконференції у місці, адресу якого визначено у розпорядженні голови обласної ради про скликання сесії.
У разі проведення пленарного засідання сесії ради в режимі відеоконференції у період дії воєнного або надзвичайного стану внаслідок обставин, пов’язаних із бойовими діями, з метою забезпечення збереження життя та здоров’я працівників, адреса, дата та час проведення такого засідання у розпорядженні голови обласної ради про скликання сесії можуть не зазначатися.
Стаття 78. Гласність пленарного засідання сесії обласної ради в режимі відеоконференції забезпечується, за наявності технічної можливості, шляхом його трансляції по телебаченню, а також на офіційному вебсайті ради.
Стаття 79. Під час проведення пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції у визначеному в розпорядженні голови обласної ради місці, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:
– голова ради, перший заступник та заступники голови ради, голова обласної державної адміністрації;
– особа, визначена доповідачем проєкту рішення, його розробник;
– по одному представнику від кожної депутатської фракції (депутатської групи);
– працівники виконавчого апарату ради, визначені головою ради.
Інші депутати ради та запрошені беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.
Головує на пленарному засіданні ради, яке проводиться в режимі відеоконференції, голова ради або інша особа, визначена законом.
Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 80. Перед відкриттям пленарного засідання ради в режимі відеоконференції проводиться запис (реєстрація) депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.
Головуючий відкриває пленарне засідання ради в режимі відеоконференції, коли для участі у ньому за інформацією, наданою виконавчим апаратом ради, записалися більшість депутатів від загального складу ради.

РОЗДIЛ 8. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Глава 23. Повноваження та порядок утворення виконавчого апарату ради

Стаття 81. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради
1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Діяльність виконавчого апарату здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат обласної ради.
2. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.
Стаття 82. Повноваження виконавчого апарату
Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.